การประกวดสวนสนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
18
มิถุนายน 2552 ณ สนามโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา มีโรงเรียนส่งเข้าร่วม 16 โรงเรียน