พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ช่วงชั้นที่ 3 - 4 ปีการศึกษา 2549
30 มีนาคม 2550

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีขอขมาครู

ปัจฉิมโอวาทจากประธานร.ร.

ปัจฉิมโอวาทจากศิษย์เก่า

รับประกาศ

 

สักขีพยาน

ปัจฉิมโอวาทจาก ผอ.

 

ตัวแทนนักเรียนขอบคุณ

ขอขมา กล่าวคำปฏิญานตน