คำสั่ง โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

คำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๖
    (๑๑ ก.พ.๕๖)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖   (ดาวน์โหลด)

คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๖
    (๑๘ ก.พ. ๕๖)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๖ (ดาวน์โหลด)

คำสั่งที่ ๓๔/๒๕๕๖
     (๑๙ ก.พ. ๕๖)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๖ (ดาวน์โหลด)

 คำสั่งที่๔๒/๒๕๕๖
    (๒๒ มี.ค. ๕๖)

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ดาวน์โหลด)

 คำสั่งที่๔๓/๒๕๕๖
     (๒๒ ีมี.ค. ๕๖)

เรี่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ดาวน์โหลด)

 คำสั่งที่๔๘/๒๕๕๖
     (๒๔ มี.ค. ๕๖)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ดาวน์โหลด  1  2  3  4  5  6  7  8 )

 คำสั่งที่๕๐/๒๕๕๖
     (๒๘ ีมี.ค. ๕๖)

เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม กลางวัน กลางคืน (ดาวน์โหลด)

คำสั่งที่๕๔/๒๕๕๖
     (๓ เม.ย. ๕๖)

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สายงานบริหารช่วงปิดภาคเรียน(เม.ย.-พ.ค. ๕๖) (ดาวน์โหลด)

คำสั่งที่๖๒/๒๕๕๖
     (๘ พ.ค. ๕๖)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแนวทาการดำเนินงานนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ page1  page2  page3

 คำสั่งที่๖๓/๒๕๕๖
     (๘ พ.ค. ๕๖)

เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐนนิเทศน์นักเรียนและรับลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  page1  page2  page3  page4

 คำสั่งที่๖๘/๒๕๕๖
     (๑๔ พ.ค. ๕๖)

 เรื่องแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับและครูประจำชั้น ปีการศึกษา 2556 page1  page2

 คำสั่งที่๖๗/๒๕๕๖
     (๑๔ พ.ค. ๕๖)

มอบหมายรายวิชาสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 page1  page2  page3  page4 page5  page6  page7  page8 page9  page10  page11

 คำสั่งที่๖๙/๒๕๕๖
     (๑๕ พ.ค. ๕๖)

แต่งตั้งครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวร กลางวันขกลางคืน page1  page2  page3

คำสั่งที่๗๐/๒๕๕๖
     (๑๕ พ.ค. ๕๖)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ิตรวจเวร กลางวันและกลางคืน   page1

 คำสั่งที่๗๔/๒๕๕๖
     (๒๐ พ.ค. ๕๖)

 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖   page1  page2

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


 

    

โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ที่ตั้ง : ตำลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
tel: 043-840231  fax: 043-814049

 copyright ? 2004 :  Samkhasawangwit School.
All rights reserved.Webmaster : Mr.Pramote Wangsa-ard
Electronics Mail : samkha@samkha.ac.th , sawangwit@yahoo.co.uk