เว็บไซด์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

+ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระย
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
+ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
2 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทไม่จํากัดรับนักศึกษา)
+ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

+ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
22 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ประเภทจํากัดรับนักศึกษา) :
18 มหาวิทยาลัยของรัฐ, และ 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
+ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
+ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
+ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), สตท.
+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
+ มหาวิทยาลัยทักษิณ
+ มหาวิทยาลัยนเรศวร
+ มหาวิทยาลัยบูรพา
+ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
+ มหาวิทยาลัยมหิดล
+ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
+ มหาวิทยาลัยศิลปากร
+ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
+ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
+ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
+ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
+ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
+ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, นราธิวาส - 4 วิทยาเขต คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส, วิทยาลัยการอาชีพตากใบ, และวิทยาลัยบรมราชชนนี นราธิวาส (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 8 กรกฎาคม 2546)
+ มหาวิทยาลัยนครพนม (ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2548) - โดยรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม วิทยาเขตนครพนมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม และวิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม

 

 

 

มหาวิทยาลัยของเอกชน
+ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
+ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
+ มหาวิทยาลัยชินวัตร
+ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, เดิมคือ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
+ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
+ มหาวิทยาลัยพายัพ
+ มหาวิทยาลัยรังสิต
+ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
+ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
+ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
+ มหาวิทยาลัยสยาม
+ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
+ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
+ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
+ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
+ มหาวิทยาลัยเกริก
+ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
+ มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
+ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
+ มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
+ มหาวิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-แสตมฟอร์ด เดิมคือ วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร์-สแตมฟอร์ด
+ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
+มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, HU เดิมคือ วิทยาลัยเมืองหาดใหญ
+ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ เดิมคือ วิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
+ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ มหาวิทยาลัยภาคกลาง เดิมคือ วิทยาลัยภาคกลาง
+ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมคือ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
+ มหาวิทยาลัยราชธานี เดิมคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
+ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เดิมคือ วิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

img1.gif มทร.ล้านนา(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.ล้านนาภาคพายัพ
img1.gifมทร.ล้านนาเชียงราย
img1.gifมทร.ล้านนาน่าน
img1.gifมทร.ล้านนาลำปาง
img1.gifมทร.ล้านนาตาก
img1.gifมทร.ล้านนาพิษณุโลก
img1.gifมทร.อีสาน(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.อีสานกาฬสินธุ์
img1.gifมทร.อีสานสกลนคร
img1.gifมทร.อีสานขอนแก่น
img1.gifมทร.อีสานนครราชสีมา
img1.gifมทร.อีสานสุรินทร์
img1.gifมทร.ตะวันออก(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.ตะวันออกบางพระ
img1.gifมทร.ตะวันออกจักรพงษภูวนารถ
img1.gifมทร.ตะวันออกจันทบุรี
img1.gifมทร.ตะวันออกอุเทนถวาย
img1.gifมทร.ธัญบุรี
img1.gifมทร.ศรีวิชัย(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.ศรีวิชัยสงขลา
img1.gifมทร.ศรีวิชัยตรัง
img1.gifมทร.ศรีวิชัยนครศรีธรรมราช
img1.gifมทร.ศรีวิชัยวิทยาลัยรัตภูมิ
img1.gifมทร.รัตนโกสินทร์(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.รัตนโกสินทร์วังไกลกังวล
img1.gifมทร.รัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
img1.gifมทร.รัตนโกสินทร์เพาะช่าง
img1.gifมทร.รัตนโกสินทร์ศาลายา
img1.gifมทร.พระนครศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.กรุงเทพ(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.สุวรรณภูมิ(ศูนย์กลาง)
img1.gifมทร.สุวรรณภูมินนทบุรี
วิทยาลัยของเอกชน
+ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
+ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
+ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
+ วิทยาลัยดุสิตธาน
+ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
+ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
+ วิทยาลัยมิชชั่น
+ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
+ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
+ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
+ สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
+ วิทยาลัยแสงธรรม
+ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
+ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
+ วิทยาลัยสันตพล
+ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
+ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
+ วิทยาลัยศรีโสภณ
+ วิทยาลัยตาปี
+ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี,
+ วิทยาลัยทองสุข
+ วิทยาลัยอิสลามยะลา
+ วิทยาลัยโยนก
+ วิทยาลัยพิษณุโลก
+ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ,
+ วิทยาลัยกรุงธนเชียงราย
+ วิทยาลัยนครราชสีมา
+ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง, ลำปาง, 2004